ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Marka Cecylii Jutro : Adeli Klemensa

pozegnanie

Regulamin biblioteki szkolnej

p. A. Chodowiec włącz . Opublikowano w Informacje

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 1.  Postanowienia ogólne
  1.    Biblioteka szkolna jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku.
  2.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
  3.    Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  4.    Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki.
  5.    Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
  6.    Zbiory biblioteczne należy szanować.
  7.    Czytelnik odpowiada materialnie za dokumenty, z których korzysta.
  8.    W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
  9.    W bibliotece zabrania się spożywania posiłków i napojów.
 2.  Wypożyczanie
  1.    Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  2.    Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko okazując kartę biblioteczną, rodzic/opiekun prawny za okazaniem karty bibliotecznej swojego dziecka/podopiecznego.
  3.    Jednorazowo uczeń może wypożyczyć nie więcej niż trzy książki na okres miesiąca,
  w przypadku wypożyczenia pozycji mniej obszernych - dwóch tygodni. Jeśli nikt nie oczekuje
  na daną książkę, można dokonać prolongaty na czas określony przez nauczyciela – bibliotekarza.
  4.    Przy wypożyczeniu lub zwrocie książki konieczne jest okazanie egzemplarza bibliotekarzowi. Zabrania się wynoszenia lub pozostawiania dokumentów bibliotecznych bez zarejestrowania ich
  na koncie czytelnika.
  5.    Każdy uczeń, wypożyczając książkę, powinien sprawdzić czy nie jest uszkodzona.
  O ewentualnym uszkodzeniu należy poinformować nauczyciela - bibliotekarza.
  6.    Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
  7.    Czytelnik (w przypadku ucznia rodzic lub opiekun prawny) odpowiada materialnie za dokumenty, z których korzysta. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia książki lub innego dokumentu czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej pozycji lub innej, wskazanej przez nauczyciela – bibliotekarza. Do momentu wyjaśnienia sytuacji, wypożyczenia zostają wstrzymane.
  8.    Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone dokumenty, których termin wypożyczenia minął.
  9.    W przypadku zmiany szkoły czytelnik ma obowiązek rozliczyć się z biblioteką.
 3.  Czytelnia
  1.    Z czytelni mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły codziennie.
  2.    Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko
  na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię. Wyjątek stanowią nauczyciele.
  3.    Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce.
  4.    Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki, czasopisma, inne dokumenty bibliotekarzowi.
  5.    Czytelnik odpowiada materialnie za dokumenty, z których korzysta.
  IV.    Stanowiska komputerowe
  1.    Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie począwszy od klasy II, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach 8.15 - 16.30.
  2.    Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych. Korzystanie w celach niezwiązanych
  z pozyskiwaniem wiedzy możliwe jest jedynie na dwóch przerwach: 12.35 – 12.50 – klasy II - III; 13.35 – 13.50 – klasy wyższe. Wyklucza się korzystanie z czatów, serwisów społecznościowych, wysyłanie SMS.
  3.    Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza.
  4.    Korzystanie z komputerów nie jest możliwe, gdy w bibliotece odbywają się zajęcia, konkursy lub prowadzone są prace konieczne do właściwego funkcjonowania biblioteki, a użytkowanie w tym czasie komputerów zakłócałoby tę działalność.
  5.    Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z Internetu oraz zbiorów multimedialnych dostępnych w bibliotece.
  6.    Przed skorzystaniem z komputera użytkownik zobowiązany jest wpisać się do rejestru odwiedzin,
  co jest równoznaczne ze znajomością zasad korzystania ze stanowisk komputerowych.
  7.    Użytkownik może korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabronione jest instalowanie innych programów lub dokonywanie zmian w już istniejącym oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych.
  8.    Komputer włącza i wyłącza nauczyciel-bibliotekarz. Po wykonaniu prac użytkownik zobowiązany jest pozamykać otwarte przez siebie programy i dokumenty oraz zostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.
  9.    Użytkownik musi posiadać podstawową znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania użytkownikowi stałej pomocy.
  10.    Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. O ewentualnym przedłużeniu tego czasu decyduje nauczyciel-bibliotekarz.
  11.    Przy stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przebywanie maksymalnie 2 osób.
  12.     Użytkownik zobowiązany jest pracować w ciszy i nie zakłócać pracy innych osób.
  13.     Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
  14.     Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera oraz niewłaściwe zachowanie lub korzystanie z komputera innych użytkowników należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi - bibliotekarzowi.
  15.     Użytkownik (w przypadku uczniów rodzic lub opiekun prawny) odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania.
  16.     Niestosowanie się do regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
  17.     Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży
  w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

                       Zatwierdzono dnia 01.02.2017 r.

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

p. A. Chodowiec włącz . Opublikowano w Informacje

Biblioteka szkolna już po raz kolejny zaprasza uczniów klas II i III do udziału w Szkolnym Konkursie Pięknego Czytania, który odbędzie się w październiku, Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych.

Logo biblioteki szkolnej

p. A. Chodowiec włącz . Opublikowano w Informacje

logologo pracaW październiku bieżącego roku szkolnego nauczyciele bibliotekarze zorganizowali konkurs plastyczny „Logo biblioteki szkolnej”, skierowany do uczniów klas II-VI. Zwycięską pracę wykonała Aleksandra Gromek z klasy 4B. Zgodnie z uwagą zawartą w  regulaminie praca ta została wykorzystana do stworzenia logo biblioteki, które będzie wykorzystywane w jej działalności. O powstanie projektu graficznego (wykonanie: Justyna Cabaj) i wersji cyfrowej logo (wykonanie: Krzysztof Buzuk) zatroszczył się bibliotekarz. Logo jest zobrazowaniem hasła wymyślonego dwa lata temu przez ucznia naszej szkoły, Jakuba Budnera, zwycięzcę konkursu na hasło reklamujące bibliotekę szkolną – „Wie to nawet sówka, że najlepszą bibliotekę ma Dąbrówka”.

Informacje 2017

p. A. Chodowiec włącz . Opublikowano w Informacje

bibl 03

Godziny otwarcia
Biblioteka szkolna otwarta jest w godzinach 8.00 – 17.00, natomiast komputery w bibliotece dostępne są od 8.15 do 16.30. Zgodnie z Regulaminem służą one przede wszystkim do celów edukacyjnych, a czytelnia do korzystania z książek i czasopism oraz do cichej pracy. Aby zapewnić młodym użytkownikom dogodne warunki przebywania w bibliotece, możliwość korzystania z gier istnieje wyłącznie na dwóch długich przerwach:
12.35 – 12.50 uczniowie klas II-III
13.35 – 13.50 uczniowie klas IV-VI
Uczniowie, którzy przebywają w bibliotece w ramach lekcji religii lub oczekiwania na dodatkowe zajęcia mogą korzystać z komputerów za zgodą bibliotekarza, o ile nie zakłóca to pracy innych czytelników.
Wszystkich uczniów zapraszamy do korzystania z czytelni, gdzie możecie poczytać lub odrobić lekcje.

Pasowanie na czytelnika
Pierwszoklasiści zostają włączeni do grona czytelników biblioteki szkolnej podczas uroczystego pasowania. O jego terminie decyduje nauczyciel wychowawca w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki liczy 21 404 książki oraz 133 pozycje zbiorów specjalnych na płytach CD, DVD i CD-ROM, a wśród nich: audiobooki, ekranizacje lektur, pozycje filmowe dla dzieci i młodzieży, edukacyjne programy komputerowe (stan na 01.03.2017 r.).
Zbiory specjalne mogą być wypożyczane wyłącznie przez nauczycieli.
Biblioteka prenumeruje również czasopisma dla uczniów i nauczycieli. W 2017 roku są to następujące tytuły:
Dla nauczycieli
•    Głos Nauczycielski,
•    Co słychać?,
•    Wszystko dla Szkoły,
•    Biblioteka w Szkole,
•    Świetlica w Szkole,
•    Poradnik Bibliotekarza,
•    Wychowanie w Przedszkolu,
•    Życie Szkoły,
•    Guliwer,
•    Mały Artysta,
•    Dyrektor Szkoły.
Dla dzieci
•    Świerszczyk,
•    Kumpel,
•    Victor Junior,
•    Lego Star Wars,
•    Lego Star Wars Komiks,
•    Pimpek,
•    Just Kick-it!,
•    Dinozaury,
•    Głos Przyrody,
•    Star Wars Rebelianci.
Biblioteka posiada w swoich zbiorach znaczną kolekcję komiksów. Znajdziecie u nas następujące serie:
•    „Tytus, Romek i A'Tomek” Henryka Jerzego  Chmielewskiego,
•    „Kajko i Kokosz” Janusza Christy,
•    „Jonka, Jonek i Kleks” Szarloty Pawel,
•    komiksy o Asteriksie,
•    archiwalne numery „Kaczora Donalda”.
Najmłodszym czytelnikom polecamy książki wspomagające naukę czytania z serii:
•    „Czytam sobie”,
•    „Poczytaj ze mną”,
•    „Już czytam”,
•    „Martynka. Moje czytanki”,
•    „Franklin”,
•    „Uczę się czytać”.

Działalność

Nauczyciele bibliotekarze prowadzą działania popularyzacyjne książkę i czytelnictwo: zajęcia kół czytelniczych w klasach II-III, pogadanki, prezentacje nowości książkowych, gazetki ścienne, konkursy (plastyczny, czytelniczy, frazeologiczny, pięknego czytania, booktalking, fotograficzny). Ponadto biblioteka współpracuje z łącznikami klasowymi, którzy informują klasę o jej działalności oraz otrzymują analizę czytelnictwa za poszczególne miesiące, którą przekazują nauczycielowi wychowawcy. Bibliotekarze proszą o zgłoszenie się łączników klasowych do 15 września każdego roku szkolnego, a w ciągu roku po upływie kolejnych miesięcy i raz w tygodniu. Dodatkowo biblioteka szkolna uczestniczy w programie „Czytające Szkoły”, prowadzonym w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” z inicjatywy Fundacji ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Na zajęciach czytelniczych bibliotekarze czytają głośno uczniom oraz kształtują właściwe postawy czytelnicze.
W ciągu roku szkolnego zachęcamy nauczycieli i uczniów o zgłaszanie propozycji książkowych do zakupu do biblioteki. Pozwoli to na uzupełnianie księgozbioru biblioteki adekwatnie do Waszych potrzeb.
Szczegółowe informacje na temat działalności biblioteki w danym roku szkolnym znajdują się w zakładce Aktualności.